TERÀPIA ONLINE
Centre Sanitari autoritzat pel Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya
, amb Codi de Registre: E25580993
T. 973 046 563 • 609 340 786

Àrees d'intervenció

Psicopedagogia

La intervenció psicopedagògica té com a finalitat millorar el rendiment acadèmic potenciant els hàbits i les tècniques d’estudi, la planificació, la concentració, el raonament lògic i la memòria del nen o adolescent. Al mateix temps que potenciar la seva autoestima, seguretat i habilitats socials amb la conseqüent millora de la seva conducta i equilibri emocional.

Paral·lelament es treballa la gestió emocional entenent que les emocions estan implicades en els processos d’aprenentatge.

També s’ofereix un espai de d’atenció a les famílies, orientant i oferint recursos amb la finalitat d’afavorir la dinàmica familiar.

    • Passeig de l'Estació, nº18 - 1er pis • 25600 Balaguer (Lleida) • Tel. Fixe: 973 046 563 • Tel. Mòbil: 609 340 786
      última actualització: agost 27, 2022